Монетосеченето на Дионисополис IV в. пр. Хр. I в. сл. Хр.

 

Съдържание

 

Увод........................................................................................................................................ ...7

I. Исторически бележки за Дионисополис.......................................................................... 9

I.1. Сведения на антични автори за Дионисополис............................................................. 9

I. 2. Епиграфски паметници и археологически свидетелства за Дионисополис през къснокласическата и елинистическата епоха и кратък преглед на важните исторически събития, засегнали региона на днешна Добруджа................................................................................................................................. 12

I.3. Епиграфски паметници и археологически свидетелства за Дионисополис през римската епоха       27

II. Автономно бронзово монетосечене.............................................................................. 34

II. 1. Преглед на проучванията............................................................................................. 34

II. 2. Начало на монетосеченето на Дионисополис............................................................ 47

II. 3. Иконографски репертоар.............................................................................................. 60

II. 4. Пантеонът на Дионисополис....................................................................................... 67

II. 4. 1. Дионис........................................................................................................................ 67

II. 4.2. Кибела.......................................................................................................................... 69

II. 4.3. Деметра........................................................................................................................ 70

II. 4. 4. Херакъл....................................................................................................................... 72

II. 4. 5. Хермес......................................................................................................................... 72

II. 4. 6. Велик бог.................................................................................................................... 73

II. 5. Монетни надписи.......................................................................................................... 75

II. 6. Монетно тегло и номинали.......................................................................................... 78

II. 7. Хронология и анализ на емисиите.............................................................................. 91

II. 8. Контрамаркирани и препечатани бронзови монети в Дионисополис през елинистическата епоха 166

II. 9. Циркулация и разпространение на дионисополските автономни бронзови монети

................................................................................................................................................ 198

III. Сребърно монетосечене............................................................................................... 238

III. 1. Преглед на проучванията.......................................................................................... 238

III. 2. Анализ на монетните печати.................................................................................... 242

III. 3. Хронология на емисиите........................................................................................... 248

III. 4. Разпространение на дионисополските тетрадрахми...............................................250

Заключение........................................................................................................................... 253

Използвана литература...................................................................................................... 271

Списък на съкращенията.................................................................................................. 292

 

SUMMARY...295

 

Каталози............................................................................................................................... 327

 

1. Каталог на бронзовите автономни монети на Дионисополис.................................... 329

2. Каталог на сребърните монети на Дионисополис........................................................ 453

 

 

 

 

Увод

 

Монетите на един град са автентични исторически извори за неговата история, икономика, култура, религия и политика.

Гръцките колонии са най-рано възникналите културни и икономически центрове с градски институции на територията на днешна България. В тези градове монетосеченето е с вековни традиции. От четирите елински политии Аполония, Месамбрия, Одесос и Дионисополис, секли свои монети през къснокласическия и елинистическия период, досега цялостно е проучено само това на Месамбрия.[1]

В съвременната българска и чужда специализирана литература липсва цялостно и задълбочено изследване върху монетосеченето на Дионисополис. До този момент съществуват само публикации, които акцентират върху отделните периоди от продължилото над шест века полисно монетосечене, или върху отделни екземпляри дионисополски монети, с които авторите разполагат.

Изборът на темата на изследването е мотивиран преди всичко от липса на подобна разработка. Задълбоченият преглед на нумизматичната литература показва откъслечни, анахронични и трудно достъпни публикации на чужди, основно румънски, автори, което създава значителни трудности при работата по проблема.

Липсата на задълбочено и цялостно проучване върху монетосеченето на Дионисополис създаде погрешно впечатление за едно сравнително късно започнало и скромно монетосечене, сравнено с това на съседните западнопонтийски градове.

Втората теза, към която се придържат както чуждите, така и българските автори е, че след похода на проконсула на Македония Марк Торенций Варон Лукул в Тракия (72-71 г. пр. Хр.), при който били превзети последователно всички западнопонтийски градове, Дионисополис преустановява своето автономно елинистическо монетосечене и след продължителен хиатус, през 138 г. сл. Хр. започва провинциалното римско монетосечене на града.

Съществуват и много други неточности, както и пропуски при публикуването на дионисополските монети през годините.

Най-чести са неправилните датировки на монетните емисии и погрешното идентифициране на божествата и техните атрибути, изобразени върху монетите.

Oграниченият нумизматичен материал, с който авторите на предишните публикации разполагат, е причина за неточната хронологическа систематизация на известните им екземпляри дионисополски монети, както и за коректно анализиране на възникването и продължителността на монетосеченето на Дионисополис.

С настоящото изследване ще се опитаме да коригираме допуснатите неточности и да запълним пропуските по избраната проблематика.

Хронологическият обхват на изследването обхваща периода от IV век пр. Хр. до средата на III век сл. Хр. Долната граница бележи възникването на автономното дионисополско монетосечене. Горната граница е фиксирана в периода на управлението на император Гордиан III (238-244 г. сл. Хр.), когато зачестилите варварски нашествия слагат край на дионисополското монетосечене.

Голямото културно-историческо значение на градските монети се изразява в това, че със своите многобройни и разнообразни типове ни дават сведения за различните религиозни култове на съответните градове, за устройваните в тях спортни и гладиаторски игри, за големите обществени здания, за знаменити произведения на голямата пластика, за различни исторически личности и събития, на които те са съвременици и най-вече за периодите както на икономически разцвет, така и на тези на криза и упадък.

Именно необходимостта от обогатяване на нашите знания за миналото на Дионисополис налага изработването на цялостен корпус на неговото монетосечене, продължило цели шест века.


 

 

 

НАЧАЛО